Rheoli Projectau

27-28/11/2012
Y Ganolfan Rheolaeth
Mwy ...

ILM mewn Hyfforddi a Mentora (lefel 5 a 7)

Sesiwn 1, 20-21/11/2012
Sesiwn 2, 17-18/01/2013
Y Ganolfan Rheolaeth
Mwy ...

Rhaglenni Arwain a Rheoli y CMI: Dosbarth meistroli Rheolaeth Ariannol

15-16/11/2012
Y Ganolfan Rheolaeth
More ...

Gweithdy Pedwar Diwrnod - Datblygu Android

13/11/2012 - 16/11/2012
Cynghrair Meddalwedd Cymru, Prifysgol Bangor
Prifysgol Bangor, Adran Cyfrifiadureg
More ...

Simposiwm Technoleg Ddigidol a Lles y Person Ifanc
01/11/2012
Inventorium
Adeilad Reichel, Safle Ffriddoedd, Ffordd Ffriddoedd, Bangor LL57 2TR
http://www.inventorium.org/events/digital-technology-and-the-wellbeing-of-the-young-person-symposiu/

Gweithdy Aps Symudol
30/10/2012
Inventorium
Galeri, Doc Victoria, Caernarfon. LL55 1SQ
http://www.inventorium.org/events/mobile-apps-workshop/

‘Practical Guide to Carbon Footprinting Workshops’
18/10/2012
Carbon Trust o gydweithio gyda Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd
Venue Cymru, Llandudno
Gweld y poster

‘Practical Guide to Carbon Footprinting Workshops’
17/10/2012
Carbon Trust o gydweithio gyda Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd
Bridge Innovation Centre, Doc Pembroke
Gweld y poster

‘Practical Guide to Carbon Footprinting Workshops’
16/10/2012
Carbon Trust o gydweithio gyda Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd
Canolfan Busnes Orbit, Merthyr Tydfil
Gweld y poster

Gweithdy Datblygu Android
10/10/2012

Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Cynghrair Meddalwedd Cymru

http://softwarealliancewales.com/?page=2012_10_10_Android_Development_Workshop&lg=cym

Digwyddiad Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd
04/10/2012
Rhwydwaith Arloesi Gwyrdd, Prifysgol Bangor
Y Quay, Deganwy
Gweld y poster

Digwyddiad ‘Jeli’ cyntaf Ceredigion
04/10/2012
Mae staff y Ganolfan Sgiliau yn Aberystwyth yn hynod falch o gael darparu cefnogaeth i’r fenter newydd hon ar gyfer y gymuned fusnes leol.
Yn dilyn llwyddiant y rhaglen o ddigwyddiadau ‘Jeli’ a gynhaliwyd yn y goledd, bydd y sesiwn ar 4 Hydref yn darparu man canolog i’r rhai sydd yn draddodiadol yn gweithio o adref yn ardal y canolbarth i ymuno ag unigolion o’r un anian i weithio, sgwrsio a chydweithio.
I gymryd rhan, yr unig beth sydd ei angen arnoch yw gliniadur, neu beth bynnag sydd ei angen arnoch i weithio.
Bydd Inventorium yn darparu popeth arall – cadeiriau, desgiau, rhyngrwyd diwifr, te, coffi a chinio!
I gofrestru ewch i - www.inventorium.org/events
Ble: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 3BU
Pryd: 4 Hydref 10.00 tan 16.00

Preifatrwydd, Diogelwch a Fforenseg yn yr Oes Ddigidol

06/09/2012

Cynhaliwyd ar y cyd gan Brifysgol Aberystwyth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dyddiad: 6 Medi 2012
Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

http://www.aber.ac.uk/cy/dis/research/privacy-security-forensics-symposium/

Digwyddiad Jeli Gwynedd ac Ynys Môn

05/09/2012 

Digwyddiad gweithio anffurfiol yw Jeli. Cafodd digwyddiad o’r fath ei gynnal eisoes mewn dros gant o ddinasoedd lle bu pobl yn dod at ei gilydd (yn nghartref rhywun, mewn siop goffi, neu swyddfa) i weithio am y dydd. Rydym ni’n darparu cadeiriau a soffas, rhyngrwyd diwifr, a phobl ddiddorol i siarad â nhw, cydweithio â nhw, a bownsio syniadau oddi arnynt.

Rydych chi’n dod â gliniadur (neu beth bynnag sydd ei angen arnoch i weithio) ac awydd i fod yn agored a chyfeillgar. Bydd y digwyddiad yn un hamddenol iawn ac fe gewch chi lonydd i fwrw ymlaen gyda’ch gwaith eich hun, i rwydweithio, ac ymuno yn y trafodaethau neu bob un o’r rhain.

Bydd lluniaeth a chinio ar gael. Mae’r digwyddiad yn agored i bawb.

I gofrestru ewch i:

http://www.eventbrite.com/event/3902725156

Ble : Y Ganolfan Rheolaeth, College Road, Bangor. LL57 2DG

Pryd :  5 Medi 10.00 tan 16.00

 

Gweithdy Technoleg Cyfieithu, Aberystwyth

13/07/2012

Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Bydd paned a chinio ar safle.

Noddir y gweithdy gan Ganolfan Sgiliau ac felly ni chodir tâl am y gweithdy na’r lluniaeth a ddarperir. Cyfyngir nifer y mynychwyr i 12, felly cyntaf i’r felin gaiff le. I gofrestru, e-bostiwch Delyth Prys ar d.prys@bangor.ac.uk, neu ffoniwch 01248 382800.

Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer rheolwyr cyfieithu, cyfieithwyr proffesiynol a darpar gyfieithwyr sydd eisiau profiad ymarferol o ddefnyddio offer technoleg cyfieithu.

Rhaglen

10.30 -Cyrraedd a choffi

11.00 – 12.30 Sesiwn y Bore
Llif gwaith y broses gyfieithu
• Rhagarweiniad: Egwyddorion llif gwaith
• Sesiwn Ymarferol: Meddalwedd llif gwaith

12.30-1.30 Cinio

1.30 – Sesiwn y Prynhawn
Cymhorthion cyfieithu electronig
• Rhagarweiniad: Egwyddorion cymhorthion electronig
• Sesiwn Ymarferol: Cof cyfieithu ac adnoddau integredig eraill

3.00- 3.30 Paned ac adborth
Yr hyn a ddywedodd y cynadleddwyr am y Gymhorthfa:

“Lleoliad hwylys a dwyffarddus”
“Y cyflwynyddol yn gefnogol dros ben”

 

Gweithdy Technoleg Cyfieithu, Abertawe
12/07/2012

Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Bydd paned a chinio yng nghyntedd Ystafellau Margam.
Noddir y gweithdy gan Ganolfan Sgiliau, Prifysgol Bangor ac felly ni chodir tâl am y gweithdy na’r lluniaeth a ddarperir. Cyfyngir nifer y mynychwyr i 12, felly cyntaf i’r felin gaiff le. I gofrestru, e-bostiwch Delyth Prys ar d.prys@bangor.ac.uk, neu ffoniwch 01248 382800.
Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer rheolwyr cyfieithu, cyfieithwyr proffesiynol a darpar gyfieithwyr sydd eisiau profiad ymarferol o ddefnyddio offer technoleg cyfieithu.
Rhaglen
10.30 -Cyrraedd a choffi
11.00 – 12.30 Sesiwn y Bore
Llif gwaith y broses gyfieithu
• Rhagarweiniad: Egwyddorion llif gwaith
• Sesiwn Ymarferol: Meddalwedd llif gwaith
12.30-1.30 Cinio
1.30 – Sesiwn y Prynhawn
Cymhorthion cyfieithu electronig
• Rhagarweiniad: Egwyddorion cymhorthion electronig
• Sesiwn Ymarferol: Cof cyfieithu ac adnoddau integredig eraill
3.00- 3.30 Paned ac adborth

Yr hyn a ddywedodd y cynadleddwyr am y Gymhorthfa:

“Diwrnod defnyddiol iawn. Diolch!”
“Diddoral iawn, diddordeb mewn datblygu system ar gyfer ein cwmni ni.”


Cyfraith a strategaeth caffael ar gyfer MBC
28/03/2012
08:00 YB
Y Ganolfan Rheolaeth

Mae Ennill mewn Tendro, mewn cyd-weithreiad a Chanolfan Sgiliau , yn cyflwyno digwyddiad unigryw a rhad ac am ddim sy’n anelu at gyflwyno busnesau bach a chanolig i gyfraith a strategaeth caffael.

Rhoir cyflwyniad i’r prosiect Ennill mewn Tendro ynghyd a chyflwyniad byr i gyfraith caffael gan arweinydd y prosiect a Pennaeth Ysgol y Gyfraith Bangor yr Athro Dermot Cahill. Rhydd Dr Ama Eyo, arbenigwraig mewn cyfraith caffael, ddarlith ar gyfraith a strategaeth caffael. Bydd cyflwyniad ar y Gwasanaeth Adolygu Tender sy’n cael ei gynnig gan Ennill mewn Tendro yn cloi’r digwyddiad.

Mae croeso i berchnogion a chynrychiolwyr busnesau bach a chanolig beth bynnag fo’i profiad o gaffael. Mae’r siaradwyr yn gymysgedd o Ddarlithwyr Prifysgol ac arbenigwyr cyfraith caffael a busnes sydd a phrofiad amhethun yn y maes hwn.

Bydd y digwyddiad yn hynod fuddiol i fusnesau sydd eisiau bod yn fwy llwyddianus yn y broses tendro sector gyhoeddus, sydd eisiau darganfod mwy o wybodaeth am y gyfraith yn y maes hwn, neu sydd eisiau, yn syml, darganfod mwy am gaffael.

Er mwyn RSVP cofrestrwch drwy ein siop ar -ein erbyn 25ain Ionawr 2012.

Lle & Amser:

8.00am- 8.30am - Breakfast

8.30am- 8.45am - Prof. Dermot Cahill/Gary Clifford - Overview of the WiT Project/ Introduction to Procurement Law.

8.45am- 9.30am - Dr. Ama Eyo - Public Procurement Law and Strategy

9.30am-10.00am - Gary Clifford and Ceri Evans - Tender Review Service

Marchnata Ymarferol i Fentrau Bach a Chanolig eu Maint yng Nghymru

Tachwedd 2011

Sut siâp sydd ar eich sgiliau marchnata? Ydych chi’n straffaglu â’ch cynllun marchnata?

Cwrs Datblygu Proffesiynol Parhaol a gynigir gan Ysgol Rheolaeth a Busnes Prifysgol Aberystwyth

Pwy ddylai ddod?
Cwrs i’r rhai sy’n gweithio mewn busnes bach ac sy’n gwneud gwaith marchnata
Pryd?
Cwrs 10 wythnos o fis Tachwedd 2011, sesiynau 2 awr bob pythefnos , yn gynnar ym min y nos

Cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer Ail Gyfres darlithoedd cyhoeddus ar Iechyd a Lles
Hydref 2011 - Mai 2012

Mae'n bleser mawr gan Ganolfan Sgiliau gyhoeddi eu bod wedi sicrhau cyllid gan y National Leadership and Innovation Agency for Healthcare (NLIAH) ar gyfer cyfres 2011-12 o ddarlithoedd ar Iechyd a Lles. Mae Y Canolfan Sgiliau yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant y gyfres gyntaf o ddarlithoedd a gynhaliwyd rhwng Hydref 2010 ac Ebrill 2011. Cynhaliwyd y rhain mewn partneriaeth a Choleg Llandrillo Cymru a daeth dros 400 o bobl iddynt.

Mae'r darlithoedd sy'n agored i'r cyhoedd ac am ddim, wedi ymdrin a nifer o bynciau o reoli Straen i Faeth a Heineiddio'n Iach. Roedd y rhai a ddaeth i wrando arnynt yn amrywio o weithwyr professiynol gofal iechyd i fyfyrwyr coleg ac addysgwyr. Bydd manylion pellach am ail gyfres y darlithoedd hyn ar gael ar wefan Y Canolfan Sgiliau ddeachrau'r hydref.

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Gweithdy Technoleg Cyfieithu

23/09/2011

Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Ystafell C2, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Prifysgol Bangor.
Bydd paned a chinio yng nghyntedd Prif Adeilad y Celfyddydau.

Noddir y gweithdy gan Ganolfan Sgiliau ac felly ni chodir tâl am y gweithdy na’r lluniaeth a ddarperir. Cyfyngir nifer y mynychwyr i 12, felly cyntaf i’r felin gaiff le. I gofrestru, e-bostiwch Delyth Prys ar d.prys@bangor.ac.uk, neu ffoniwch 01248 382800.

Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer rheolwyr cyfieithu, cyfieithwyr proffesiynol a darpar gyfieithwyr sydd eisiau profiad ymarferol o ddefnyddio offer technoleg cyfieithu.

Rhaglen

10.30 -Cyrraedd a choffi

11.00 – 12.30 Sesiwn y Bore
Llif gwaith y broses gyfieithu
• Rhagarweiniad: Egwyddorion llif gwaith
• Sesiwn Ymarferol: Meddalwedd llif gwaith

12.30-1.30 Cinio

1.30 – Sesiwn y Prynhawn
Cymhorthion cyfieithu electronig
• Rhagarweiniad: Egwyddorion cymhorthion electronig
• Sesiwn Ymarferol: Cof cyfieithu ac adnoddau integredig eraill

3.00- 3.30 Paned ac adborth

Brecwast Busnes ar e-Drosedd:  Amddiffyn eich busnes rhag e-Droseddwyr 

22/09/2011

Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor

Frecwast Busnes ddydd Iau 22 Medi 2011, 8.30 – 10.30 yb. Mae hwn yn arbennig ar gyfer pobl busnes ac fe’i cynhelir yn Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor.

Dosbarth Meistr ar Farchnata - Canolfan Sgiliau

20/09/2011

Ddydd Mawrth, 20 Medi 2011, fel rhan o Wythnos Busnes Ynys Môn, bydd Canolfan Sgiliau yn cynnal Dosbarth Meistr ar Farchnata ym Mhrifysgol Bangor.  Mae’r achlysur wedi’i lunio’n benodol ar gyfer busnesau lleol a’i nod yw gwella gwybodaeth am farchnata a sgiliau marchnata ymysg y sefydliadau hyn.  Ni chodir tâl am ddod i’r brecwast busnes hwn. Bydd yn para o 7.45am tan 11.30am gan ddechrau gyda chyfle i sgwrsio ag eraill dros frecwast.  

Yn ystod y bore ceir pedwar cyflwyniad 40 munud yr un. Cyflwynir y rhain gan gymysgedd o staff academaidd Prifysgol Bangor ac arbenigwyr marchnata o’r sector breifat.  Bydd y sesiynau hyn yn canolbwyntio ar gyngor perthnasol ac ymarferol y gall busnesau ei gynnwys yn eu gweithgareddau marchnata.  

Hefyd ceir sesiwn holi 30 munud gyda’r pedwar cyflwynydd ar y panel.  Bydd hyn yn gyfle i gynrychiolwyr busnesau ofyn i’r panel am gyngor marchnata’n ymwneud â’u sefydliadau, yn ogystal â chyfle i rannu eu gwybodaeth â sefydliadau eraill. 

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ac rydym yn rhagweld y bydd galw mawr amdanynt. Felly, archebwch eich lle’n awr drwy gysylltu â Ganolfan Sgiliau , naill ai drwy ffonio  01248 365918 neu anfon e-bost at skillscentre@bangor.ac.uk.

Cynllunio dyfodol y Fferm a Chyflwyno'r Genhedlaeth Newydd

15/09/2011

Adran y Gyfraith a Troseddeg

Cyrsiau Datblygiad Professiynol Parhaus

Dydd Iau 15 Medi 2011 : 13.15 - 4.30

Ffi'r Cwrs: £50 a TAW (heb ei achredu) £125 a TAW (3 phwynt Datblgu Proffesiynol Parhaus Cymdeithas y Gyfraith)

Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth

Gweld y poster

Family Law Update

12/07/2011

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf : 1.15 – 4.30

Ffi’r Cwrs: £125 a TAW – 3 phwynt Datblygiad Proffesiynol Parhaus Cymdeithas y Gyfraith

Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth

Y Ganolfan Ymarfer Cyfreithiol

Ar y cyd ag Adran y Gyfraith a Throseddeg

Cyflwynwyr:

John Williams Athro’r Gyfraith, Prifysgol Aberystwyth

Michaela Leyshon Cyfreithwraig Gysylltiedig ac Ymgynghorydd

Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys:

• Rheolau’r Weithdrefn Deuluol Newydd

• Datblygiadau Llareiddiad Ategol

• Cyfraith Breifat: Diweddariad

• Cyfraith Gyhoeddus: Diweddariad

• Cyd-fyw

Gweld y poster

GO Wales ar Sioe Frenhinol Cymru
Gorfennaf 2011

Diolch i gyllid oddi wrth Ganolfan Sgiliau , bydd tîm cydlynu â busnesau GO Wales lleol Aberystwyth, sy’n rhan o’r Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd, yn cael ei gynrychioli yn stondin LANTRA eleni yn y Sioe Frenhinol. Dyma gyfle cyffrous i feithrin cysylltiadau ag, ymhlith eraill, ddiwydiannau tirol ac amgylcheddol sydd ymhlith cyflogwyr allweddol y rhan hon o Gymru.

Mae GO Wales yn cael cyllid gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i ddarparu cymorth i fusnesau yng Nghymru. Mae’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau i helpu busnesau i ddenu graddedigion a’u cadw ar eu staff, ac mae miloedd o fusnesau yng Nghymru eisoes wedi elwa ar raglen GO Wales.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â gowales@aber.ac.uk neu gwelwch www.gowales.co.uk

Brecwast Busnes ar e-Drosedd:  Amddiffyn eich busnes rhag e-Droseddwyr 

29/06/2011

ddydd Mercher 29 Mehefin, Clwb Hwylio Pwllheli

Frecwast Busnes ddydd Mercher, 29 Mehefin 2011, 8.30 – 10.30 yb.  Mae hwn yn arbennig ar gyfer pobl busnes ac fe’i cynhelir yn Pwllheli.

Gweld y poster

Wills & Lifetime Planning:  Opportunities & Pitfalls

23/06/2011

Dydd Iau 23 Mehefin : 1.15 – 4.30

Ffi’r Cwrs: £125 a TAW - 3 phwynt Datblygu Proffesiynol Parhaus Cymdeithas y Gyfraith

£75 a TAW – Heb ei achredu

Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth

Cyflwynwyr:

Steve Skelding Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Rhanbarthol, Brewin Dolphin

Mark Jennings Partner Cyfarwyddwr Rheoli Ariannol Caleb Roberts

Bethan Owen Cyfreithwraig ac Ymgynghorydd, Llandrindod

Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys:

• Deddf Ymddiriedolwyr 2000 a dyletswyddau a chyfrifoldebau ymddiriedolwr

• Cynllunio treth drwy fuddsoddi

• Cynllunio treth etifeddu cyffredinol hyd oes a’r drefn berthnasol o ran eiddo

Gweld y poster

Ffurflen Gofrestru

Cymhorthfa Farchnata

16/06/2011

Ddydd Iau, 16 Mehefin 2011, yn ystod yr Wythnos Prifysgolion, fe wnaeth Canolfan Sgiliau   gynnal  Cymhorthfa Farchnata yn y Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor. Roedd yr achlysur hwn wedi ei lunio’n arbennig ar gyfer busnesau lleol a’i nod oedd gwella gwybodaeth a chyfleusterau i farchnata ymysg y sefydliadau hyn. 

Roedd y Gymhorthfa hon yn arbennig o berthnasol i fusnesau lleol nad oes ganddynt yr amser na’r adnoddau i weithredu strategaethau marchnata llawn, ac i’r rhai a oedd eisiau cael cyngor ymarferol a threiddgar sut y gallant wella marchnata eu busnesau.

Cyflwyniadau’r Gymhorthfa Farchnata

Chris Walker (Prif Ymgynghorydd People Systems International a Chynghorwr Busnes,  Venture Wales) – ‘Boot-Strap Marketing: Finding Customers: Getting Sales

Dr Roz Jones (Darlithydd yn Ysgol Busnes Bangor) ­ 'Entrepreneurial Approaches to Marketing: Driving business growth, ensuring sustainability

Debbie Williams (Sefydlydd a Rheolwr Gyfarwyddwr debbidoo Ltd) – ‘Social media marketing: The rules of engagement

Dr Marwan Khammash (Darlithydd yn Ysgol Busnes Bangor a Dirprwy Gyfarwyddwr  TANK) – 'Consumer Behaviour: How consumers make decisions and decide what to buy'

Yr hyn a ddywedodd y cynadleddwyr am y Gymhorthfa Farchnata:

“Siaradwyr da iawn gyda’r cyngor diweddaraf.”

“Da o beth oedd gweld cymaint o fusnesau newydd, yn hytrach na’r rhai arferol.”

“Awyrgylch hamddenol a chyfeillgar, amrywiaeth eang o berchnogion busnes, ac o syniadau.”

“Mae bob amser yn dda clywed oddi wrth bobl eraill sy’n ymwneud â mentrau bach neu ganolig a rhannu syniadau â hwy, ac mae’n dda cael cefnogaeth gan y Brifysgol. Rydym yn teimlo ein bod yn fwy o ran o rywbeth, yn hytrach na’n bod wedi’n hynysu."

Rhaglen newydd o gyrsiau DPP yn y Gyfraith yn cael ei lansio

Yn dilyn llwyddiant Cyrsiau DPP y Gyfraith yn 2010, a redwyd gan Ganolfan Ymarfer y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth a Chanolfan Sgiliau , mae’n bleser cyhoeddi ein bod nawr wedi cadarnhau Rhaglen y Gwanwyn.   Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys Diweddariad ar Gyfraith Teulu, Treth ar ôl Marwolaeth ac Ewyllysiau a Chynllunio Oes. Bydd pob cwrs yn cario pwyntiau DPP Cymdeithas y Gyfraith, a ddyfernir trwy Brifysgol Aberystwyth.

WILLS & LIFETIME PLANNING:  Opportunities & Pitfalls

07/04/2011

Dydd Iau 7 Ebrill : 9am - 12.30pm

Ffi’r Cwrs: £125 a TAW - 3 pwynt Datblygu Proffesiynol Parhaus Cymdeithas y Gyfraith

Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth

Ffurflen Gosfrestru

Gweld y poster

TAXATION ISSUES DURING THE ADMINISTRATION PERIOD

07/04/2011

Dydd Iau 7 Ebrill : 1.15pm - 4.30pm

Ffi’r Cwrs: £125 a TAW 3 pwynt Datblygu ProffesiynolParhaus Cymdeithas y Gyfraith

Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth

Ffurflen Gosfrestru

Gweld y poster

Brecwast Busnes ar e-Drosedd:  Amddiffyn eich busnes rhag e-Droseddwyr 

29/03/2011

Roedd y Brecwast Busnes e-Drosedd, a gyflwynwyd gan e-Drosedd Cymru mewn partneriaeth gyda’r Y Canolfan Sgiliau ddydd Mawrth, 29 Mawrth yn Technium CAST ym Mangor, yn llwyddiant ysgubol. Roedd y gweithdy, o’r enw ‘Protecting your business from e-criminals’, yn cynnwys sgyrsiau a gyflwynwyd gan dri gweithiwr proffesiynol profiadol, a thra chymwys, ym maes e-Ddiogelwch.

Roedd y siaradwyr yn cynnwys Dr Les Pritchard o ‘Forensic Investigation and Security Advice’ (FIASA); Peter Williams, Swyddog Gweithredol Cynllunio a Chefnogaeth Strategol Llywodraeth Cynulliad Cymru a DC Andrea Barnard o Heddlu Gogledd Cymru. Fe roddodd y cyflwyniadau wybodaeth ddefnyddiol ac ymarferol am y bygythiadau i fusnesau yn yr ardal, gan gynnig cyngor arbenigol ar sut i’w hatal. Fe wnaeth y siaradwyr hyn annerch llawer o fusnesau lleol ar beryglon e-drosedd a sut gallai busnesau ddiogelu eu hunain ac aros un cam ar y blaen i droseddwyr seiber.

Gyda’r ymgais i droseddu’n cynyddu ar raddfa frawychus, a chyda busnesau Cymru’n cael eu targedu fwyfwy, mae’r angen am gyngor o’r fath wedi bod yn fwy nag erioed. Mae’r Y Canolfan Sgiliau yn gobeithio parhau ei bartneriaeth gyda e-Drosedd Cymru, a bydd newyddion am gydweithredu a gweithdai yn y dyfodol yn cael eu rhoi ar wefan Y Canolfan Sgiliau.

Mae’n bleser gan y Bartneriaeth Ymchwil a Menter, sy’n cynnwys Canolfan Sgiliau , noddi digwyddiad busnes Goleuo’r Canolbarth eleni a gynhelir ar yr 11eg o Fawrth yn Theatr Hafren, Y Drenewydd.

Bydd y digwyddiad yn rhoi sylw i fusnes yn y Canolbarth a bydd Tim Smit KBE, Prif Weithredwr a chyd-sefydlydd The Prosiect Eden.

I gael manylion llawn y digwyddiad hwn, ewch i www.spotlightmidwales.com

Ffair Profiad Myfyrwyr 2011
23/02/2011

Roedd Canolfan Sgiliau yn falch o noddi Ffair Profiad Myfyrwyr 2011, a gynhaliwyd ddydd Mercher 23 Chwefror.

Canolbwyntiodd y digwyddiad ar sgiliau cyflogadwyedd y gall myfyrwyr eu meithrin drwy wneud gwaith gwirfoddol, cyflogedig a di-dâl. Roedd yn gyfle i sefydliadau lleol siarad â myfyrwyr am y cyfleoedd a’r profiadau posibl sydd ar gael iddynt.

Ar y cyd â’r Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd, cynhaliodd y Ganolfan Sgiliau arolwg o’r ffactorau sy’n cymell myfyrwyr i wirfoddoli, a bydd yn ceisio cymharu’r canlyniadau hyn ag arolwg cenedlaethol ‘bursting the bubble’ –

http://www.publicengagement.ac.uk/about/vinspired-students/about-our-project/research/bursting-bubble

Os hoffech fanylion pellach am y digwyddiad uchod, neu weithgareddau eraill am gyflogadwyedd y mae’r Ganolfan Sgiliau’n ymwneud â nhw, cysylltwch â ni –

Aberystwyth:abscbookings@aber.ac.uk

Bangor: skillscentre@bangor.ac.uk

Cross Compliance: Dealing with breaches to the Single Payment Scheme and Agri-Environment Schemes

12/01/2011

The Ivy Bush Royal Hotel, Caerfyrddin

Dydd Mercher 12 Ionawr 1.15-4.30pm

Bydd y sesiwn hon a gynhelir gan Ganolfan Ymarfer y Gyfraith ar y cyd ag Adran y Gyfraith a Throseddeg yn darparu gwybodaeth ynghylch ymdrin â thorri amodau’r cynlluniau taliad sengl ac amaeth-amgylcheddol.

Gweld y poster

Ffurflen Gofrestru

Cross Compliance: Ymdrin â thoriadau i’r Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Amaeth-Amgylcheddol

07/12/2010

Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth

Bydd y sesiwn hon a gynhelir gan Ganolfan Ymarfer y Gyfraith ar y cyd ag Adran y Gyfraith a Throseddeg yn darparu gwybodaeth ynghylch ymdrin â thorri amodau’r cynlluniau taliad sengl ac amaeth-amgylcheddol.

Cynhadledd gyrfaoedd ym maes Chwaraeon a Hamdden

24/11/2010

Ddydd Mercher 24 Tachwedd trefnodd Canolfan Sgiliau drafnidiaeth ar gyfer 43 o fyfyrwyr o Adran Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Prifysgol Aberystwyth, i deithio i’r gynhadledd Gyrfaoedd ym maes Chwaraeon a Hamdden flynyddol yng Nghanolfan Ryngwladol Telford. Denodd y digwyddiad deuddydd fwy na 5,000 o fyfyrwyr o bob cwr o’r wlad.Roedd y gynhadledd yn gyfle gwych i fyfyrwyr gwrdd â chynrychiolwyr o’r diwydiant, ac i gael gwell dealltwriaeth o’r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa yn y sector chwaraeon a hamdden.

Dywedodd un myfyriwr a fynychodd y gynhadledd "Yn gyffredinol roeddwn yn meddwl bod y gynhadledd yn gyfle gwych i ddysgu mwy am yr amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael. Roedd y cyflwyniadau’n addysgiadol, ac roedd y siaradwyr yn hawdd mynd atynt ac yn barod i ateb unrhyw gwestiynau."

Am wybodaeth bellach am y gwaith y mae Canolfan Sgiliau yn ei wneud ym maes sgiliau cyflogadwyedd, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy’r cyfeiriad e-bost ar waelod y dudalen. 

Iechyd a Lles – Y Gyfres Gyntaf o Ddarlithoedd Cyhoeddus
Hydref 2010 - Ebrill 2011
Venue Cymru, Llandudno

Ar Nos Fawrth, 6.00 – 8.30pm

Y gyfres gyntaf o ddarlithoedd cyhoeddus mewn Iechyd a Lles, a drefnir gan Canolfan Sgiliau ar y cyd â Choleg Llandrillo Cymru

Cynhelir y gyfres gychwynnol hon o ddarlithoedd misol yn Venue Cymru, Llandudno; cychwynnodd ym mis Hydref 2010 a daw i ben yn Ebrill 2011. Bwriedir i’r darlithoedd apelio at gynulleidfa eang, ac maent wedi ymdrin ag agweddau amrywiol ar Iechyd a Lles, megis Rheoli Straen, Maeth mewn Plant, a Rheoli Clefydau Cronig. Mae’r darlithoedd yn rhad ac am ddim, ac ar agor i’r cyhoedd. Daw’r rhai sy’n bresennol o amryw o gefndiroedd, o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym meysydd gofal iechyd neu ofal cymdeithasol, hyd at gynhalwyr, myfyrwyr a’r rheiny sydd â diddordeb arbennig ym mhwnc y noson.Dwy ddarlith a gynhelir mewn noson, gydag egwyl ar gyfer lluniaeth a chyfleoedd i rwydweithio.

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Y diweddaraf ar brynu a gwerthu eiddo preifat

21/09/2010

Mae’n bleser gan Ganolfan Sgiliau gyhoeddi ei chwrs datblygiad proffesiynol parhaus newydd.

Rhaglen Cyrsiau'r Hydref

Brecwast Busnes: Diwydiant Rheoli Gwastraff

23/07/2010

Mae'n bleser gan Ganolfan Sgiliau i gyhoeddi y cafodd yn llwyddiannus Brecwast Busnes ar gyfer y Diwydiant Rheoli Gwastraff ar Wener 23 Gorffennaf 2010.  Cliciwch yma am raglen neu siaradwyr cyflwyniadau:

Aled Davies, Sgiliau Ynni a Gwasanaethau

Rebecca Colley-Huck, CIWM Cymru

Calvin Davies, CYLCH

Noswaith Cyflogadwyedd
09/05/2010
Mae Canolfan Sgiliau yn falch i gynorthwyo adran arall ym Mhrifysgol Aberystwyth i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd myfyrwyr.

Bu Alun Jones, Prif Weithredwr Menter a Busnes, yn rhoi cyflwyniad i rai o fyfyrwyr yr Adran Gymraeg yn ddiweddar ar y thema ‘Iaith, Economi a’r Gweithle’. Yn ogystal â rhoi cyflwyniad i waith y cwmni gan sôn am rai o’r cynlluniau a’r prosiectau sydd ganddynt ar y gweill, cyfeiriodd Alun Jones at y gwerth y mae’r Gymraeg yn ei roi ar fusnes. Mae ef wedi sylwi bod amryw o gwsmeriaid a chleientiaid Menter a Busnes erbyn hyn yn rhoi premiwm ar allu i drin a thrafod busnes yn ddwyieithog, ac er bod gostyngiad amlwg wedi bod yn y nifer o swyddi newydd sy’n cael eu hysbysebu yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru yn ddiweddar, yr oedd yn awyddus i bwysleisio wrth fyfyrwyr yr Adran fod cymhwyster yn y Gymraeg yn fantais bendant.

Mae’r Adran Gymraeg wedi arloesi drwy sefydlu modiwl galwedigaethol newydd, sef ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael cyfnod o brofiad gwaith a chael blas ar weithio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn awyrgylch proffesiynol. Ar sail eu profiad gwaith, mae’r myfyrwyr yn llawer mwy ymwybodol o ofynion ac anghenion cyflogwyr yng Nghymru .

Ddydd Llun 9 Mai cynhaliodd Canolfan Sgiliau noswaith gyflogadwyedd gyntaf, a drefnwyd gan yr Adran Hanes a Hanes Cymru gyda chefnogaeth Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd Prifysgol Aberystwyth.

Rhoes y digwyddiad gyfle i fyfyrwyr i wrando ar gyflwyniadau am y sgiliau angenrheidiol i’r gweithle gan banel a oedd yn cynnwys Colin McInnes (Deon Astudiaethau Uwchraddedig Prifysgol Aberystwyth), Annwen Jones (Partner, Cyfreithwyr Morris & Bates) a Scott Lloyd (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru). Drwy’r gwahanol safbwyntiau a phrofiadau roedd aelodau’r panel yn eu cynnig, cafodd y myfyrwyr ddealltwriaeth gynhwysfawr o’r sgiliau maent wedi’u meithrin drwy eu hastudiaethau a’r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Ar ôl y cyflwyniadau cafwyd sesiwn holi ac ateb gyda’r Athro Phillipp Schofield (Pennaeth yr Adran) yn y gadair, a oedd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i godi unrhyw bryderon ac ymholiadau o ran sgiliau i’r gweithle. Darparwyd cyfarwyddyd defnyddiol gan Sian Furlong-Davies (Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd) ar y cefnogaeth a’r adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr gan nodi yn fanylach rhai o’r gwasanaethau a gweithgareddau sydd wrth wraidd Strategaeth Cyflogadwyedd Prifysgol Aberystwyth.

Roedd y Dr James Cooper, a fu’n gyfrifol am drefnu’r noson, wrth ei fodd â llwyddiant y digwyddiad ac mae trafodaethau ar y gweill ynghylch sut i ddatblygu’r digwyddiad i sicrhau bod gweithgareddau’r flwyddyn nesaf yn adeiladu ar sylfaen llwyddiannau nos Lun.

Dyma rai o’r sylwadau a gafwyd gan y rhai fu yno ar y noswaith –

"Roedd hi’n hynod ddiddorol clywed am y mathau o yrfa y gallai fy ngradd arwain atyn nhw."

"Gwnaeth imi sylweddoli bod gennyf fwy o sgiliau nag oeddwn i’n meddwl."

“Roedd hi’n braf gweld yr adran yn cymryd diddordeb yn yr hyn y byddaf yn ei wneud ar ôl fy ngradd.”

Braf oedd cael y cyfle i gyfrannu i’r weithgaredd hon a chefnogi ein Adran Hanes a Hanes Cymru gyda’r datblygiad hwn. Roedd yn amlwg fod y myfyrwyr a fynychodd â diddordeb mawr yn y trafodaethau a gyfododd yn sgil y noson ac roedd eu hymddygiad yn ganmoladwy ac yn taflu clod ar eu hadran.Rydym yn ddiolchgar i Annwen, Scott a Colin am eu cyfraniadau treiddgar ar bwysigrwydd datblygu sgiliau cyflogadwyedd tra’n y brifysgol, ac rydym yn ymfalchio wrth weld adrannau megis Hanes ac Hanes Cymru yn ymrwymo’n llawn gyda strategaeth cyflogadwyedd y brifysgol – a chan hynny sicrhau bod eu myfyrwyr yn ennill y blaen hanfodol bwysig hynny yn y farchnad lafur i raddedigion. (Sian Furlong-Davies, Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd)

Cynhadledd Flynyddol BASES 2010 i Fyfyrwyr

31/03/2010

Mae'r Ganolfan Sgiliau yn falch o gael noddi Cynhadledd Flynyddol BASES 2010 i Fyfyrwyr a gynhelir ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ar ddiwrnod cyntaf y digwyddiad bydd Y Canolfan Sgiliau yn cynnal Gweithdy Sgiliau Israddedig gan ganolbwyntio ar rwydweithio. Yn ystod y sesiwn hon rhoddir pwyslais ar bwysigrwydd rhwydweithio effeithiol i fyfyrwyr, er mwyn gwella eu proffil a'u dealltwriaeth o'r rôl y gall hyn chwarae mewn busnes.

Ar ail ddiwrnod y digwyddiad bydd Y Canolfan Sgiliau yn cynnal gweithdy yn cynnwys y Modelau Rôl Dynamo, sydd ar hyn o bryd yn ymarfer o fewn gwahanol sectorau o ddiwydiant. Bydd y sesiwn hon yn rhoi'r cyfle i israddedigion glywed am brofiadau personol pobl sydd wedi sefydlu eu busnes eu hunain. Caiff myfyrwyr ennill gwybodaeth o faterion/problemau ymarferol y mae'r modelau rôl hyn wedi dod ar eu traws.

Bydd gan Y Canolfan Sgiliau bresenoldeb drwy gydol y digwyddiad.

Cynhadledd 'Sector Skills Alliance'

23/02/2010

Mae Canolfan Sgiliau yn falch o gyhoeddi iddynt noddi'n llwyddiannus gynhadledd flynyddol gyntaf y 'Sector Skills Alliance' yn Solihull ar 23 Chwefror 2010..

image of conference

image of confernce

image of confernce

Dysgu'r Gyfraith Yn Sioe Frenhinol Cymru

21/07/2010

Mae’r Ganolfan Ymarfer Cyfreithiol, ar y cyd â Chanolfan Sgiliau , yn eich gwahodd i ddod i ddewis o sesiynau rhagflas sy’n dangos yr amrywiaeth eang o gyrsiau datblygu proffesiynol sy’n cael eu cynnig i fusnesau ar hyn o bryd.

Y Tywydd Garw Sydd Ar Ddod: Sut i Ddod Trwy Ddirwasgiad Trwy Ddiswyddiadau A Newid Contractau i Arbed Arian

29/07/2010

Mae’n bleser gan Ganolfan Sgiliau gyhoeddi ei chwrs datblygiad proffesiynol parhaus newydd.

Cynhadledd Sgiliau Cynaliadwy

23/06/2010

Mae Canolfan Sgiliau yn falch o gyhoeddi iddi gynnal Cynhadledd Sgiliau Cynaliadwy 2010 ar 23 Mehefin 2010 yn Neuadd Prichard Jones, Prifysgol Bangor. Prif siaradwr y gynhadledd oedd Ms. Jo Fairley, cyd-sylfaenydd Green & Black’s Organic Chocolate. Bu Ms Fairley yn trafod ei phrofiad o ddechrau busnes, buddsoddi a datblygu ei chwmni o fod yn gwmni bach i fod yn gorfforaeth ryngwladol lwyddiannus. Roedd Jo felly’n siaradwr addas iawn ar gyfer Cynhadledd Sgiliau Cynaliadwy 2010. Roedd y siaradwyr eraill yn cynnwys Elaine Moore (Rheolwr Cymru, Cynghrair y Cynghorau Sgiliau Sector), Keith Williams (y Brifysgol Agored) a dwy astudiaeth achos busnes dan arweiniad cwmnïau lleol. Cafodd y cynadleddwyr hefyd gyfle i gymryd rhan mewn dau ddosbarth meistr ar bynciau yn cynnwys anghenion sgiliau a sut i gael gwared â’r rhwystrau i hyfforddiant sgiliau.

Lansiad Swyddogol Canolfan Sgiliau

08/10/2009

Bu i y Ganolfan Sgiliau fwynhau ei lansiad swyddogol ar 8 Hydref 2009 yn y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor. Cliciwch yma am fwy o fanylion, lluniau a chyflwyniadau.