Nod y prosiect

OUIW 'Our Story' app

Pwrpas y prosiect hwn oedd gweithio gyda darparwyr addysg gynradd a chyn oed ysgol ar draws pob sector (preifat, cyhoeddus a gwirfoddol) yng ngogledd-ddwyrain Cymru i ddangos sut ellir defnyddio Adnoddau Addysgol Ar-lein fel llwybr oddi wrth ddysgu anffurfiol i ddysgu ffurfiol. Gallai’r dysgu uwch ffurfiol fod gyda’r Brifysgol Agored neu gydag un o’i sefydliadau AU partner yng Ngogledd Cymru: Prifysgolion Bangor, Glyndŵr neu Aberystwyth. Cafodd rhaglen neu ap y Brifysgol Agored ‘Our Story’ ar gyfer creu ac adrodd straeon digidol wedi’u personoli ei ddefnyddio fel cyfrwng cysylltu cychwynnol.

Yr ap Our Story

Our Story app workingCafodd yr ap hwn ei ddatblygu gan David Messer a Natalia Kucirkova yn y Ganolfan Addysg a Thechnoleg Addysgol (CREET) yn y Brifysgol Agored. Mae’r ap yn gwneud cyfathrebu a dysgu yn hwyl, ac yn helpu plant i deimlo’n bositif am lyfrau, darllen a llythrennedd. Mae tair fersiwn o Our Story i’w cael, un i’r iPad, un i’r iPhone / iPod, ac un i’r rhan fwyaf o lechi a ffonau Android.

Open Learn

Open Learn yw’r storfa fwyaf o Adnoddau Addysgol Ar-lein yn Ewrop, gyda dros 650 o unedau o gyrsiau a chynnwys am ddim ac 11 miliwn o ddefnyddwyr ledled y byd. Mae am ddim, yn anffurfiol a hyblyg a gellir cael mynediad iddi o unrhyw gyfrifiadur sy’n cysylltu â’r rhyngrwyd. Gallwch gael blas ar ddetholiadau o gyrsiau’r Brifysgol Agored drwy bori dan amrywiol benawdau pynciau: Hanes a’r Celfyddydau; Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg; y Corff a’r Meddwl; Cymdeithas; Addysg; Arian a Rheoli; Natur a’r Amgylchedd; ac Ieithoedd.

Methodoleg

Unison All Wales School Support Staff Conference, Ocotber 2014Mae Our Story ac Open Learn wedi cael eu dangos i ddeunaw o ysgolion a naw o feithrinfeydd, ac maent wedi llwyddo i ennyn diddordeb staff ysgolion a meithrinfeydd, yn ogystal â grwpiau rhieni. Cafwyd adborth positif iawn am yr ap Our Story gan weithwyr ysgolion yn amrywio o gynorthwywyr addysgu i athrawon cymwysedig a phenaethiaid, gyda phob un yn gweld potensial i’w ddefnyddio yn y dosbarth. Gwelsai staff y meithrinfeydd hefyd yr effeithiau cadarnhaol y byddai straeon wedi’u personoli’n eu cael ar blant ifanc. Gwelwyd bod gweithgareddau llythrennedd ar yr iPad yn ysgogi cymhelliant plant a’u gallu i ganolbwyntio (Flewitt et al, 2014), gan gynnig cyfleoedd cyfoethog ar gyfer cyfathrebu, rhyngweithio cydweithredol a dysgu annibynnol. Un o ofynion Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar yw bod yn rhaid i raglenni addysgiadol gynnwys gweithgareddau a phrofiad i blant mewn cyfathrebu ac iaith, llythrennedd, a deall y byd drwy gyfleoedd yn ymwneud â thechnoleg a’r amgylchedd. Yn ogystal, mae Arolygwyr Estyn yn disgwyl gweld plant yn gwneud gweithgareddau digidol a thechnolegol yn y dosbarth, ac mae’r Swyddfa Safonau mewn Addysg (OFSTED) wedi cyflwyno canllawiau swyddogol i ysgolion ar ddefnyddio technoleg newydd ar gyfer gwaith creadigol ac annibynnol.

Cafodd cyflwyniad ar Our Story ac Open Learn hefyd ei roi i fyfyrwyr addysg ym Mhrifysgol Glyndŵr, a oedd ar fin mynd i’w lleoliadau mewn ysgolion cynradd.

Gwerthuso

Caiff y prosiect ei werthuso a bydd adroddiad cryno llawn yn cael ei ysgrifennu ddechrau 2015.

Cyfeiriadau

Flewitt R, Messer D and Kucirkova N (2014) New directions for early literacy in a digital age: the iPad.Journal of Early Childhood Literacy, Sage Publications.

Jo Thomas, y Brifysgol Agored yng Nghymru