Work Based Learning ProgrammeMae’r rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith yn darparu i’r rheini a gyflogir yn y sector preifat ac sy’n byw a/neu’n gweithio yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, y cyfle i astudio at gwrs sy’n cael ei achredu gan brifysgol sy’n berthnasol i’r cyflogwr a’r busnes y mae’n gweithio iddo. Dyma rai prosiectau sy’n rhan o’r rhaglen hon:

Elevate Cymru Nod Prosiect ELEVATE Cymru yw creu dull gweithredu Cymru gyfan ar gyfer anghenion sgiliau arweinyddiaeth a rheoli lefel uchel microfusnesau, a busnesau bach a chanolig, a busnesau mawr. 
Health and Wellbeing at wortk Cafodd y rhaglen 'Prosiect Iechyd a Lles yn y Gwaith’, a sefydlwyd drwy Gymru gyfan ac a gyllidwyd yn rhannol gan WEFO, ei datblygu i roi mantais gystadleuol i fusnesau yn y sector preifat a'r trydydd sector. Mae'r project yn cynnig lleoedd wedi'u cyllido i unigolion cymwys ar fodiwlau byr wedi'u hachredu sy'n galluogi ymgeiswyr i symud ymlaen i gael cymwysterau pellach a hybu eu datblygiad proffesiynol a phersonol.

Mae OPUS yn broject dysgu yn y gweithle sydd yn cynnig cyrsiau unigryw i wella creadigrwydd a sgiliau cynllunio gan ddefnyddio electroneg a thechnolegau golau.  Hyd yn oed heb unrhyw wybodaeth flaenorol bydd cyfranogwyr yn synnu pa mor gyflym y gallant ddysgu ar y cyrsiau byr, ymarferol hyn sydd wedi eu hachredu.  Mewn amgylchedd dysgu unigryw heriwn eich dychymyg a'ch dyfeisgarwch fel na all unrhyw gwrs arall. r.davies@bangor.ac.uk

TILT (Hyfforddiant ieithoedd a chyfieithu) Cyfle i gael hyfforddiant iaith i fyd busnes, yn cynnwys sgiliau cyfieithu.